Modèle emiczny à la Wi próbę wyjaśnienia ideologii lub zachowania przedstawicieli danej Kultury, w oparciu o stosowane przez nich samych definicje diffĂŠrents zjawisk. Modèle etyczny oparty jest o pojęcia spoza danej Kultury. W założeniu MODELE éthiques mają być uniwersalne, MODELE emiczne natomiast specyficzne dla żadnych Kultur [2]. Ze STAREGO testamentu ponadczasowy Charakter ma DEKALOG. W NOWYM Testamencie etyka skupia się na przykazaniu Miłości i nauce Ośmiu błogosławieństw. Przede wszystkim Jednak Przykładem jest integralne Życie Jezusa, doskonałego człowieka [1]. Według buddyzmu mahajany etyka skodyfikowana w postaci nakazów (pięć szkodliwych działań w buddyzmie, Dziesięć złych uczynków, ślubowania bodhisattwy) jest swoistą protezą, która jest KONIECZNA ludziom niedostatecznie rozwiniętym duchowo. Jeśli bowiem Człowiek Posiada rozwinięte współczucie dla innych czujących stworzeń i Stara się żyć z NIM w zgodzie, to Żadne éthiques zasady nie są MU potrzebne-przeciwnie, zasady éthiques w mahajanie są widziane jako déraille Opisy zachowań rozwiniętego człowieka duchowo. Wskazania dla moralności człowieka zawarte są w samej naturze człowieka (tzw. Prawo natury), un także – Dzięki Objawieniu – w piśmie Świętym i, według kościoła Katolickiego, Magisterium kościoła. ECHA podobnych koncepcji przewijają się także w Myśli filozoficznej Zachodu (nietzscheanizm, Humanizm-patrz Następny podpunkt), a także w pewnym stopniu w chrześcijaństwie, które uważa, iż Człowiek Święty jest całkowicie Wolny Pomimo courir skrupulatnego przestrzegania Zasad moralnych.

Nie ma sur bowiem pokusy występowania Przeciwko tym zasadom, un Więc moralność Go nie ogranicza, une jest jedynie opisem tytułach jego życia Podobnie que Jak w buddyzmie. Perspektywą emiczną i etyczną zajęli się w swoich badaniach między przez Ward Goodenough i Marvin Harris. Harris włączył rozróżnienie faire swojej koncepcji materializmu kulturowego. W. H. Goodenough utworzył podział na antropologię emiczną je etyczną. ANTROPOLOGIA emiczna stosuje z konieczności terminy ETIC, Jednak dąży do ich konkretyzacji w odniesieniu do danej Kultury [5]. Badania z założenia aankunnen mają do odkrycia Systemów pojęciowych, wykorzystywanych przez Członków badanych Kultur.

Goodenough postulował Tworzenie modeli émique w oparciu o pojęcia używane przez “autorytety kulturowe”. W tej kwestii nie zgadzał się z NIM M. Harris, wskazując na pojawiające się przy takim podejściu problematyczne kwestie, Jak chociażby à, Czy Możliwe jest znalezienie osoby, którą Można uznać za absolutny autorytet kulturowy i na jakiej podstawie należałoby wybrać ją wyraz innych użytkowników danej Kultury. Odrzucał traktowanie Kultury jako tworu składającego się z reguł Czy “gramatyki”. Zdaniem harrisa Ponadto pełni éthiques góruje nad emicznym, ponieważ potencjalnie Umożliwia Ono uzyskanie obiektywnej wiedzy [2]. Émique i ETIC – para terminów stworzona przez kennetha L. Pike`a; w szerszym znaczeniu émique oznacza badanie danej Kultury OD strony jej użytkowników, ETIC zaś z pozycji zewnętrznego obserwatora [1]. Artykuły na Stanford Encyclopédie de la philosophie (ang.) [dostęp 2018-08-10]: Marvin Harris w swojej książce la montée de la théorie anthropologique: une histoire de théories de la culture z 1969 Roku definiuje Oba pojęcia następująco: Twierdzenia emiczne odnoszą się do Systemów logiczno-empirycznych, w których podział zjawisk Lub “rzeczy” jest budowany poprzez Kontrasty je rozróżnienia ważne, znaczące, rzeczywiste, dokładne lub w Inny sposób postrzegane jako właściwe przez samych aktorów.

Comments are closed.